Amatorski Puchar Lata Strongman Plichtów 3.09.2022

 

Rozpoczynamy zapisy chętnych do startu w Amatorskim Letnim Pucharze Strongman.

REGULAMIN

Amatorski Puchar Lata Strongman Plichtów  3.09.2022

1. Organizator
Strongman.pl i Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
2. Termin i miejsce
Amatorski Puchar Lata Strongman. Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 21, godz 15
3. Zawody mają charakter otwarty i bezpłatny.
4. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie
3) Udział w zawodach oznacza, że:
a) zawodnik uczestniczy w nich dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, a jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach o charakterze wysiłkowym,
b) uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni akceptuje zapisy w nim zawarte,
c) uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora jego imienia, nazwiska i wizerunku w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych.
4.Konkurencje
1. Walizki na czas 80 kg
2. Wyciskanie Belki 70 kg
3. Przenoszenie Yoka 220 kg + worek 80 kg
4. Martwy ciąg 220

Konkurencja rezerwowa waga płaczu

Zawodnicy startują w koszulkach przygotowanych przez organizatora.

5. Biuro zawodów
Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 21

5. Zgłoszenia Zgłoszenia chętnych do udziału w zawodach należy przesyłać mailowo na adres strongman@strongman.pl
Zgłoszenie musi zawierać :
Imię i Nazwisko
Wiek
Miejscowość zamieszkania
Wzrost
Wagę
Numer telefonu

6. Nagrody:
1. Miejsce – puchar, medal, dyplom i nagrody rzeczowe
2. Miejsce – medal ,dyplom ,nagrody rzeczowe
3. Miejsce – medal ,dyplom ,nagrody rzeczowe
Pozostałe miejsca dyplom nagrody rzeczowe
Fundatorem nagród rzeczowych jest Teta Sports – sklep.teta.pl

7. Postanowienia końcowe:
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,
• Organizator nie zapewnia zaplecza socjalnego,
• Uczestnicy biorą udział w konkursach i zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• Uczestnicy biorący udział oświadczają że ich stan zdrowia pozwala na udział w konkursach i zawodach siłowych.
• Podpis na oświadczeniu jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

Telefon kontaktowy – 690309966, mail –strongman@strongman.pl

8. Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest strongman.pl
2. Dane osobowe uczestników konkursów i zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy .
3. Dane osobowe uczestników konkursów i zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział konkursach i zawodach
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w konkursach i zawodach obejmuje także publikację wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt w tym TV, Internet, prasa.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w konkursach i zawodach organizowanych przez strongman.pl

Facebook Comments Box