Finał Pucharu Świata w Mas-Wrestlingu 14-18.11.2019

Finał Pucharu Świata w Mas-Wrestlingu Pabinice 14-18.11.2019

Najlepsi z najlepszych pojawią się w dniach 14-18.11,2919 w Pabianicach na Finale Pucharu Świata.

Zawodom towarzyszyć będą różne formy popularyzacji tego wyjątkowego sportu :seminaria treningowe, spotkania , wspólne treningi i wiele innych.

Kierunki rozwoju na kolejne lata wytyczy Kongres Międzynarodowej Federacji Mas-Wrestlingu, który będzie obradował podczas trwania zawodów.

Do Polski przyjadą przedstawiciele najwyższych władz swiatowego Mas-Wrestlingu

Jako gospodarze będziemy mieli możliwość wystawienia większej liczby zawodników. Więc nie zwlekajcie , trenujcie i przesyłajcie swoje zgłoszenia .

Dla kibiców serdeczne zaproszenie, rezerwujcie już czas na te kilka dni bo w Pabianicach 14-18.11.19 będzie wspaniała zabawa i niesamowite emocje sportowe.

Pabianice usytuowane są 13km od Łodzi w aglomeracji łódzkiej, skomunikowane siecią autostrad z całym krajem. Dysponują dużą bazą hotelową .

To spokojne 70 tysięczne miasto, z życzliwymi mieszkańcami, którzy z otwartością powitają naszych gości K

ROZPORZĄDZENIA
w sprawie organizacji Mistrzostw Świata Mas-Wrestlingu 2019

 1. Cele i zadania konkursu
  Mas-Wrestling World Cup 2019 jest oficjalną imprezą sportową Międzynarodowej Federacji Mas-Wrestlingu, organizowaną w celu promowania masowych siłowania na świecie i rozwiązuje następujące zadania:
 • identyfikacja najsilniejszych sportowców;
 • wzrost sportowego mistrzostwa;
 • wzmocnienie przyjaznych więzi sportowych między narodami.
 1. Czas i miejsce zawodów
  Mas-Wrestling World Cup 2019 (wśród mężczyzn i kobiet) odbywa się w trzech etapach:
 • I etap – Baku, Azerbejdżan,
  6-10 czerwca (dzień przyjazdu – 6 czerwca, dzień wyjazdu – 10 czerwca);
 • Etap 2 – Almalyk, Uzbekistan,
  15-19 sierpnia (dzień przyjazdu – 14 sierpnia, dzień wyjazdu – 19 sierpnia);
 • 3. etap (ostatni) – Pabianice, Polska,
  14-18 listopada (dzień przyjazdu – 14 listopada, dzień wyjazdu – 18 listopada).
 1. Zarządzanie konkurencją
  Ogólnym zarządzaniem przygotowaniami i przeprowadzeniem Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019 roku zajmuje się Międzynarodowa Federacja Mas-Wrestlingu oraz krajowe federacje mas-wrestlingu krajów-organizatorów.
  Bezpośrednie przeprowadzenie konkursu powierza się Komitetom Organizacyjnym, tworzonym przez krajowe federacje masowych zapaśników z krajów-organizatorów oraz rady sądowe, zatwierdzonym przez Międzynarodową Federację Mas-Wrestlingu.
  Dla każdego etapu Pucharu Świata Mas-Wrestlingu, zgodnie z niniejszym dokumentem, zatwierdzany jest regulamin, który określa kolejność zawodów, wniosek, finansowanie i tak dalej.
 2. Zawodnicy
  Sportowcy (mężczyźni i kobiety) biorą udział w zawodach na wniosek krajowych federacji masażystów, zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat w dniu zawodów i przejść badania lekarskie oraz nie mają przeciwwskazań do uprawiania sportów siłowych.
  Aby wziąć udział w zawodach, krajowe federacje masowych siłowników mają prawo wystawiać do 36 (trzydziestu sześciu) zawodników; Ogólnorosyjska Federacja Masowych Zapaśników – do 24 (dwudziestu czterech) zawodników; krajowe federacje mas-wrestling, które goszczą etapy Pucharu Świata Mas-Wrestling 2019 – do 48 (czterdziestu ośmiu) zawodników.
  Duplikacja w kategoriach wagowych jest dozwolona.
 3. Warunki zawodów
  Zawody mają charakter osobisty i odbywają się zgodnie z zasadami Międzynarodowej Federacji Mas-Wrestlingu.
  Etapy Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019 odbywają się w następujących kategoriach wagowych:
 • Mężczyźni: 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 105 kg, 125 kg, powyżej 125 kg;
 • Kobiety: 55 kg, 65 kg, 75 kg, 85 kg, powyżej 85 kg.
 1. Wyznaczenie zwycięzców
  Przywództwo w Pucharze Świata Mas-Wrestlingu 2019 jest określane w każdej kategorii wagowej na podstawie najwyższej łącznej liczby punktów zdobytych na podstawie wyników wszystkich 3 etapów.
  Punkty kredytowe przyznawane są według następującego systemu:
 2. miejsce – 16 punktów;
 3. miejsce – 12 punktów;
 4. miejsce – 10 punktów;
 5. miejsce – 9 punktów;
 6. miejsce – 8 punktów;
 7. miejsce – 7 punktów;
 8. miejsce – 6 punktów;
 9. miejsce – 5 punktów;
 10. miejsce – 4 punkty;
 11. miejsce – 3 punkty;
  11 miejsce – 2 punkty;
 12. miejsce i kolejne miejsca – 1 punkt.
  W przypadku równości punktów pomiędzy dwoma lub więcej uczestnikami, o przewadze decyduje największa liczba 1, 2, 3, itd. miejsc
 13. Przyznawanie dotacji
  Sportowcy zajmujący 1-3 miejsca na etapach Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019 wśród mężczyzn i kobiet w każdej kategorii wagowej otrzymują medale, dyplomy oraz nagrody pieniężne.
  Sportowcy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Mas-Wrestling World Cup 2019, otrzymają medale, dyplomy i nagrody pieniężne.
  Sportowcy, którzy zajmą 4-6 miejsc w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019, otrzymają nagrody pieniężne.
  Uwaga w nagrodzeniu sportowców w ogólnym Pucharze Świata Mas-Wrestlingu 2019: zawodnik, który nie wziął udziału w 3. (ostatnim) etapie Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019, jak również nie wygrał ani jednego meczu w Mas-Wrestlingu 2019, nie jest nagradzany.
 14. Finansowanie
  Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019 w formie wspólnego uczestnictwa ponosi Międzynarodowa Federacja Mas-Wrestlingu oraz federacje krajowe krajów organizujących.
  Koszty związane z wysyłaniem uczestników na Mas-Wrestling World Cup 2019 (koszty wiz, podróży, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia) są pokrywane przez wysyłające federacje krajowe.

APPROVE
President
International Mas-Wrestling Federation
A.K. Akimov

2019

REGULATIONS
on holding the Mas-Wrestling World Cup 2019

 1. Goals and objectives of the competition
  Mas-Wrestling World Cup 2019 is the official sporting event of the International Mas-Wrestling Federation and is held to promote mas-wrestling in the world and solves the following tasks:
  • identifying the strongest athletes;
  • increase of sportsmanship of athletes;
  • strengthening friendly sports links between nations.
 2. Time and competition venue
  Mas-Wrestling World Cup 2019 (among men and women) is held in three stages:
  • 1st Stage – Baku, Azerbaijan,
  June 6 – 10 (arrival day – June 6, departure day – June 10);
  • 2nd Stage – Almalyk, Uzbekistan,
  August 15 – 19 (arrival day – August 14, departure day – August 19);
  • 3rd (final) stage – Pabianice, Poland,
  November 14 – 18 (arrival day – November 14, departure day – November 18).
 3. Competition Management
  General management of the preparation and conduct of the 2019 Mas-Wrestling World Cup is carried out by the International Mas-Wrestling Federation and the national mas-wrestling federations of the organizing countries.
  The direct conduct of the competition is entrusted to the Organizing Committees, created by the national mas-wrestling federations of the organizing countries and judicial boards, approved by the International Mas-Wrestling Federation.
  For each stage of the Mas-Wrestling World Cup, according to this document, a regulation is approved that determines the order of the competition, application, financing and so on.
 4. Competitors
  Athletes (men and women) participate in the competition on request from national mas-wrestling federations, athletes must be at least 18 years old on the day of the competition and undergo a medical examination and have no contraindications to strength sports.
  To participate in competitions, national mas-wrestling federations have the right to put up to 36 (thirty-six) athletes; All-Russian Mas-Wrestling Federation – up to 24 (twenty-four) athletes; National mas-wrestling federations which host stages of the 2019 Mas-Wrestling World Cup – up to 48 (forty-eight) athletes.
  Duplication in weight categories is permitted.
 5. Terms of the competition
  Competitions are personal and are held according to the rules of the International Mas-Wrestling Federation.
  Mas-Wrestling World Cup 2019 stages are held in the following weight categories:
  • Men: 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 105 kg, 125 kg, over 125 kg;
  • Women: 55 kg, 65 kg, 75 kg, 85 kg, over 85 kg.
 6. Determination of winners
  The leadership in the Mas-Wrestling World Cup 2019 is determined in each weight category according to the highest total points scored according to the results of all 3 stages.
  Credit points are awarded according to the following system:
  1st place – 16 points;
  2nd place – 12 points;
  3rd place – 10 points;
  4th place – 9 points;
  5th place – 8 points;
  6th place – 7 points;
  7th place – 6 points;
  8th place – 5 points;
  9th place – 4 points;
  10th place – 3 points;
  11th place – 2 points;
  12th place and the following places – 1 point.
  In case of equality of points between two or more participants, the advantage is determined by the greatest number of 1st, 2nd, 3rd, etc. places
 7. Awarding
  Athletes who take 1-3 places at the stages of the Mas-Wrestling World Cup 2019 among men and women in each weight category are awarded with medals, diplomas and cash prizes.
  Athletes who take the first, second and third places in the overall Mas-Wrestling World Cup 2019, will be awarded medals, diplomas and cash prizes.
  Athletes who take 4-6 places in the overall Mas-Wrestling World Cup 2019 are awarded with cash prizes.
  Note in the awarding of athletes in the overall Mas-Wrestling World Cup 2019: an athlete who did not participate in the 3rd (final) stage of the Mas-Wrestling World Cup 2019, as well as not winning a single match in the Mas-Wrestling World Cup 2019 is not awarded.
 8. Financing
  All costs associated with the preparation and conduct of the Mas-Wrestling World Cup 2019 in the form of shared participation are borne by the International Mas-Wrestling Federation and the national federations of the organizing countries.
  The costs associated with sending participants to the Mas-Wrestling World Cup 2019 (visa costs, travel, food, accommodation and insurance) are provided by the sending national federations.
https://maswrestling.pl/hotel-fabryka-welny-sponsorem-finalu-pucharu-swiata/Zgłoszenia Polskich zawodników chętnych do spróbowania swoich sił w Mas-Wrestlingu, i walki o miejsce w Kadrze Narodowej Polski na zawody w Pabianicach należy wysyłać na adres office@maswrestling.pl podając Imię Nazwisko,telefon kontaktowy, wiek, wzrost,wagę, miejscowość zamieszkania, uprawiane dyscypliny, lub staż treningowy na siłowni.

Kontakt z nami

office@maswrestling.pl

tel:+48798442671 Polski

tel:+48570550707  English

tel:+79296576727 Pусский

tel:+393342834071 Italiano

Facebook Comments Box