Wygraj Koszulkę Strong Man

WIADOMOŚCI

Pierwszy Polak, który zdobył tytuł Mister Uniwersum.

Brał udział w jednym z konkursów Podciągania na Drążku podczas FSSiU.

Podaj jego Imie i Nazwisko i zawalcz o koszulkę StrongMan

Czas do 16.04.2016

[huge_it_forms id=”2″]


 

Regulamin konkursu:

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl 95-200 Pabianice, ul.Partyzancka 13

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 12 04 2016 roku do 16 04 2016 roku.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego

– Poprawne wytypowanie osoby na zdjęciu

– Przesłanie odpowiedzi przez kwestionariusz

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody nie może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny.

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 1.04.2016 na www. strongman.pl

Nagrodę koszulkę strongman prześlemy zwycięscy

3.3. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa

3.4 Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.5 . Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk , miejscowości zamieszkania na stronie internetowej www.strongman.pl  oraz na facebooku.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji.

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca.

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny  na www.strongman.pl

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Facebook Comments Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *